19.

Budi tu kad nas nema, osmeh sačuvaj taj, ljubim nju, a ti njega i svakog puta je kraj. Budi na starom mestu hoću osmeh, neću bes, pusti našu pesmu tebi čuvam zadnji ples.

cherrixyne:

my hair is the colour of my lips

(Source: slanze, via 03012014)

Dino Ahmetović (via dino-ahmetovic)

(via al-svako-jutro-rusi-sne-nema-te)

Za novi početak nekad treba i sto krajeva,
ali za konačni kraj ne treba nijedan početak.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter