19.

Budi tu kad nas nema, osmeh sačuvaj taj, ljubim nju, a ti njega i svakog puta je kraj. Budi na starom mestu hoću osmeh, neću bes, pusti našu pesmu tebi čuvam zadnji ples.

Reblogujte svi sa Balkana da nađemo jedni druge :)

the-game-of-a-lannister:

Dajte ljudi da se pofolujemo! :D

(Source: zauvek-dete, via evo-ne-znam-bogomi98)

Edmund Burke (via brbljivica)

(via kralj-izgubljenih-stvarii)

Prošlost bi trebala biti odskočna daska, a ne ležaljka.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter