19.

Budi tu kad nas nema, osmeh sačuvaj taj, ljubim nju, a ti njega i svakog puta je kraj. Budi na starom mestu hoću osmeh, neću bes, pusti našu pesmu tebi čuvam zadnji ples.

Možda nam je zadnji zagrljaj trebao biti malo duži i malo jači… Možda bi sve bilo drugačije.

(Source: jesi-pacenica-jebote, via zauvijek13)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter